Algemene Voorwaarden:

1. Algemeen (geldt zowel bij verhuur als reparatie en onderhoud)
1.1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen waarbij de Doe Het Zelf Garage Sneek (verder te noemen "DHZ") partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. Eigen voorwaarden van huurders, afnemers en andere contracterende partijen, verder te noemen "de klant" zijn niet van toepassing, ook al is daarnaar door de klant in van hem afkomstige correspondentie uitdrukkelijk verwezen.
1.2. Aansprakelijkheid
DHZ is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade van welke aard dan ook. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien en voorzover DHZ opzet of bewuste roekeloosheid is te verwijten terzake het ontstaan van de schade. Voorzover DHZ desalniettemin aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid van DHZ te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat DHZ aan de klant heeft gefactureerd voor de zaken/diensten waardoor de schade is ontstaan.
1.3. Prijzen
De prijzen zoals beschreven in de op het moment van contracteren geldende prijslijsten zijn van toepassing. DHZ heeft het recht prijslijsten te alle tijde wijzigen.
1.4 Betaling
Betaling geschiedt altijd ter plekke in contanten bij het retourneren van het gehuurde materiaal of direkt na afronding van de in opdracht gegeven werkzaamheden.
1.5. Geschillen
Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeiend uit, een met DHZ gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden onder exclusieve toepassing van Nederlands Recht.
1.6 Conversie
Indien enig artikel uit deze algemene leveringsvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins onverbindend blijkt te zijn, zal dit worden vervangen door een artikel dat aard en strekking van het nietige, vernietigbare of anderszins onverbindende artikel zoveel mogelijk benadert.
2. Verhuur
2.1 Overeenkomst van verhuur
Indien het gehuurde materiaal niet voorradig of defect blijkt te zijn (bijvoorbeeld ten gevolge van een vorige verhuring) behoudt DHZ zich het recht voor een alternatief te leveren dat voldoet aan dezelfde capaciteiten danwel de overeenkomst zonder verdere schadeplichtigheid te ontbinden.
2.2 Einde overeenkomst
De overeenkomst eindigt zodra de klant het gehuurde materiaal inlevert bij DHZ en hiervoor de berekende huurprijs heeft voldaan en aan al zijn overige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, is DHZ gerechtigd om zondere verdere ingebrekestelling of schadeplichtigheid de overeenkomst te beeindigen.
2.3 Controle
Teneinde problemen te voorkomen, moet de klant onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken, manco's of andere klachten zijn, dient de klant dit direct te melden aan DHZ zodat een en ander direct is vastgestelt. Indien de klant het gehuurde materiaal zonder verdere opmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde materiaal geacht ten tijde van de aanvang van de verhuur in goede staat te verkeren.
2.4 Schade/verlies
a. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan, dient onmiddellijk te worden gemeld aan DHZ. De klant verplicht zich schade aan het gehuurde materiaal die door zijn toedoen/nalaten is ontstaan danwel door omstandigheden is ontstaan die rechtens voor zijn risico komen, aan DHZ te voldoen. Naar keuze van DHZ wordt de schade gelijk gesteld aan de dagwaarde van de beschadigde/verloren gegane zaak (d.w.z. de op het moment van beschadiging/verlies geldende nieuwwaarde van de beschadigde/verloren gegane zaak verminderd met de door DHZ te bepalen afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de beschadigde/verloren gegane zaak), dan wel de kosten die met de reparatie van de beschadigde zaak gemoeid zijn. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door DHZ geleden schade.
b. De door DHZ gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en de reinigingskosten aan het gehuurde materiaal, komen voor rekening van de klant. De klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door DHZ geschat schadebedrag van € 1135,00 of meer, een expertise op kosten van de klant wordt uitgevoerd door een door DHZ aangewezen expertisebureau en bij een schade beneden € 1135,00 een expertise wordt uitgevoerd door DHZ.
2.5 Gebruik
De klant stemt er mee in het materiaal bij DHZ weer in te leveren in dezelfde staat als waarin hij het gehuurde materiaal heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De klant dient materiaal gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd te retourneren, zoals hij deze ook ontvangen heeft. Extra kosten veroorzaakt door onvoldoende sorteren of niet reinigen worden in rekening gebracht.
De klant zal instructies zoals gegeven door personeel van DHZ opvolgen en schriftelijke werkinstructies en andere instructies van de machines en gereedschappen lezen en hiernaar handelen.
3. Reparatie en onderhoud
3.1 De opdracht
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling aan DHZ gegeven en eindigt nadat de opgedragen werkzaamheden zijn uitgevoerd en de klant al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht heeft voldaan. Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, is DHZ gerechtigd om zondere verdere ingebrekestelling of schadeplichtigheid de mondelinge overeenkomst te beeindigen.
3.2 Prijs(opgave) en termijn
De klant is verplicht het door DHZ bestede aantal uren en door DHZ bij de werkzaamheden gebruikte onderdelen te betalen tegen het op dat moment geldende uurtarief c.q. prijs zoals vermeld in de prijslijst. De klant kan voorafgaand aan de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden alsmede van de termijn waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij anders overeengekomen. Indien de bij benadering genoemde prijs met meer dan 10% overschreden wordt of dreigt te gaan worden, dient DHZ contact op te nemen met de klant om dit te bespreken. Indien de afgesproken termijn dreigt te worden overschreden dient DHZ de klant onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen en een nieuwe termijn te noemen. In de in de twee laatste zinnen geschetste situatie kan de klant de overeenkomst beeindigen. Hij is echter alsdan wel gehouden alle tot dan toe verschuldigde bedragen te betalen.
3.3 Stallingkosten
Indien de klant binnen 3 werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht zijn motorvoertuig niet heeft opgehaald, kan DHZ een door DHZ vast te stellen redelijke vergoeding vragen wegens stallingkosten.
3.4 Retentierecht
DHZ kan retentierecht uitoefenen op het motorvoertuig indien en voor zolang als de klant de kosten van verhuur en/of werkzaamheden of enig ander bedrag verschuldigd aan DHZ niet of niet geheel voldoet.
3.5 Vervangen onderdelen
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de werkzaamheden aan de klant ter beschikking gesteld indien daar om wordt verzocht bij verstrekken van de opdracht. Indien onderdelen in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd worden deze daarna ter beschikking gesteld. In alle andere gevallen worden onderdelen eigendom van DHZ zonder dat de klant daar enigerlei vergoeding voor zal krijgen.
3.6 Garantie
Op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant cq importeur wordt verstrekt.
DHZ garandeert voor wat betreft door haar te verrichten werkzaamheden dat deze op vakkundige wijze zullen worden verricht. De garantie voor werkzaamheden houdt in dat in geval van ondeugdelijke werkzaamheden de werkzaamheden nogmaals zullen worden uitgevoerd. Indien de alsnog door DHZ uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de klant als enige remedie recht op teruggave van de betaalde kosten.
Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
De aanspraken op garantie vervallen indien:
a. de klant niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken DHZ op de hoogte stelt; of
b. DHZ niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; of
c. derden zonder toestemming van DHZ werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door DHZ verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

Mei 2012.

Doe Het Zelf garage Sneek, Groendijk

Kamer van Koophandelnummer 64811832